یکشنبه 01 اردیبهشت 1398
کوچک کردن متن بزرگ کردن متن
فرم ثبت نام مسابقات تیر اندازی
مشخصات فردی
لطفا مشخصات فردی خود را به صورت دقیق و کامل وارد نمایید، بدیهی است هرگونه تضاد بین اطلاعات ارسالی شما در این بخش با اطلاعات شناسنامه ای تان موجب ابطال و عدم بررسی اطلاعات این فرم می باشد.
* نام و نام خانوادگی :
* نام پدر :
* کدملی :
* استان محل تولد :
* شهرستان محل تولد :
* تلفن همراه :
* آدرس محل سکونت :
اطلاعات سلاح
* کالیبر سلاح :
* شماره سلاح :
* مدل سلاح :
* ساخت سلاح :
* سریال مجوز :
* صادر کننده مجوز :
* تاریخ صدور مجوز سلاح :
همراهان
مبلغ 300.000 ریال بابت هزینه های ناهار و پذیرائی به ازاء هر میهمان به حساب باشگاه فرهنگی ورزشی سیمان اصفهان نزد بانک تجارت به شماره حساب 678097624 واریز نمائید.
+ -
نام و نام خانوادگی :
کدملی :
تلفن همراه :
فیش واریزی
لطفا تاریخ واریز و شماره فیش واریزی خود به حساب باشگاه فرهنگی ورزشی سیمان اصفهان نزد بانک تجارت به شماره حساب 678097624  به صورت دقیق و کامل وارد نمایید

* تاریخ واریز وجه :
* شماره فیش/شماره پیگیری :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :